پارس

بانک اقتصاد نوین استخدام می کند

بانک اقتصاد نوین، از بین فارغ‌التحصیـل های کارشناسی ارشـد در رشته‌های حسـابداری، مدیریت مـالی، مدیـریت بازرگـانی، اقتصاد و MBA رئیس اداره و کارشناس مالی استخدام می کند.

آدرس خبرنامه روزانه ویستا : http://vista.ir/mail